Napisz program wczytujacy z klawiatury 10 liczb calkowitych

Podstrony
 
Ariadna?

Temat: Jeszcze jeden programik a raczej dwa ;] Pascal or c++ wole pascala :]
Program 1. Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczbe całkowitą dodatnią n oraz znajduje i wypisuje na ekranie wszystkie podziały liczb 1,2,...n*n na n grup po n składników w taki sposób, by sumy składników każdej grupy były jednakowe. Przykładowy protokół wykonania programu: liczba n = 5 Grupa Nr 1: 1 7 13 19 25 Grupa Nr 2: 2 8 14 20 21 Grupa Nr 3: 3 9 15 16 22 Grupa Nr 4: 4 10 11 17 23 Grupa Nr 5: 5 6 12 18 24 Program 2. Palindromy pierwsze Liczba 151 jest palindromem pierwszym, tzn. jest to liczba pierwsza, która jest palindromem. Napisz program wypisujący wszystkie palindromy pierwsze nie mniejsze niż a i nie większe niż b. Przykładowy protokół wykonania programu a =...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=120005Temat: TURBO PASCAL_PETLE_REPEAT_UNTIL SZYBKA POMOC OCZEKIWANA !!
tego zależy moja pozytywna ocena na półrocze pozdrawiam ! Ćwiczenie 1 Napisz program, który wczytuje z klawiatury jedną dodatnią liczbę. Program powinien być zabezpieczony przed wprowadzeniem liczby ujemnej lub zero, tzn. tak długo powtarzać operację wprowadzania liczby, aż zostanie podana liczba dodatnia. Ćwiczenie 2 Napisz program, który wczytuje (w pętli) kilka liczb różnych od zera i wyświetla na ekranie ich odwrotności. Wczytanie liczby równej zero oznacza zakończenie działania pętli. Ćwiczenie 3a Napisz program, który wczytuje (w pętli) kilka liczb różnych od zera i oblicza ich sumę. Wczytanie zera oznacza zakończenie działania pętli i wyświetlenie obliczonej sumy. Ćwiczenie 3b Zmodyfikuj program z ćwiczenia 3a tak, aby liczył sumę oraz średnią arytmetyczną wprowadzonych liczb. Ćwiczenie 4 Napisz program przedstawiający wprowadzoną z klawiatury liczbę parzystą w postaci iloczynu liczby dwa i innej liczby całkowitej. Program powinien być zabezpieczony przed wprowadzeniem liczby nieparzystej tzn. tak długo powtarzać operację wprowadzania liczby z klawiatury, aż zostanie podana liczba parzysta. Wskazówka: wykorzystaj operator mod. Ćwiczenie 5 Napisz program wypisujący wartości sinusów kątów od do 2pi radianów z krokiem pi/10 (około 0.314 radiana). Spróbuj wykorzystać każdą z poznanych pętli. Wartość liczby pi zwraca funkcja...
Źródło: forum.cc-team.org/viewtopic.php?t=10689


Temat: [Przeniesiony]instrukcje while i do … while oraz Tablice (zmienne tablicowe) w C++. Programowanie w C++
Proszę o pomoc. Jestem słaby z programowania a musze napisac kilka programow a nie wiem jak to zrobic. Oto lista programow ktore musze zrobic: 1. Do programu podanego w przykładzie nr 1 (z pętlą while) dodaj instrukcje, które policzą sumę i średnią wprowadzonych liczb. Obliczone wartości wypisz na ekranie. 2. Napisz program, który wczytuje (w pętli) liczby różne od zera i wyświetla na ekranie ich odwrotności. Wczytanie liczby równej zero oznacza zakończenie działania pętli. 3. Napisz program przedstawiający wprowadzoną z klawiatury liczbę parzystą w postaci iloczynu liczby dwa i innej liczby całkowitej. Program powinien być zabezpieczony przed wprowadzeniem liczby nieparzystej tzn. tak długo powtarzać operację wprowadzania liczby z klawiatury, aż zostanie podana liczba parzysta. Wskazówka: wykorzystaj operator % (modulo). 4. Napisz program wyznaczający wszystkie liczby z przedziału od 50 .. 100 podzielne przez dowolną liczbę k. 5. Napisz program wyświetlający na ekranie ilość liczb nieparzystych wprowadzonych z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza z liczbą (zero). 6. Do programu euklides dodaj instrukcje liczące NWW (największą wspólną wielokrotność dwóch liczb całkowitych) zgodnie ze wzorem: nww = (a*b)/nwd(a,b) nwd(a,b) - oznacza największy wspólny dzielnik dwóch liczb. 7. Napisz program wyznaczający najmniejszą liczbę spośród wprowadzonych przez użytkownika ze standardowego wejścia, koniec wprowadzania następuje naciśnięciu klawisza z liczbą (zero). 1. Napisz program, który umieszcza w komórkach tablicy kolejne wielokrotności liczby 9, a następnie wyświetli zawartość tablicy na ekranie. 2. Napisz program, który wczytuje N liczb rzeczywistych i liczy ich średnią. Do pamiętania wszystkich wpisanych wartości wykorzystaj tablicę. 3. Napisz program, który doda elementy dwóch tablic jednowymiarowych. Wskazówki: a) zadeklaruj trzy tablice: tabA, tabB, suma o rozmiarze 10 i elementach typu double, b) umieść w programie instrukcje, które proszą użytkownika o wypełnienie tablicy tabA danymi, c) umieść w programie instrukcje, które proszą użytkownika o wypełnienie tablicy tabB danymi, d) dodaj odpowiednie elementy tablic tabA i tabB, e) wyświetl zawartość tablicy tabA, f) wyświetl zawartość tablicy tabB, g) wyświetl zawartość tablicy suma. Użyj osobnych pętli dla poleceń b - g. 4. Napisz program który wczytuje do tablicy 10 liczb rzeczywistych (dodatnich i ujemnych) a następnie: a) liczy i wyświetla sumę i średnią liczb dodatnich w tablicy; b) zlicza i wyświetla ilość liczb ujemnych w tablicy, c) znajduje i wyświetla najmniejszą liczbę w tablicy. Użyj osobnej pętli dla każdego z powyższych poleceń. 5. Napisz program który wczytuje do tablicy 10 liczb rzeczywistych (dodatnich i ujemnych) a następnie znajduje najmniejszą liczbę w tablicy i jej indeks oraz wyświetla je. 6. Napisz program, który wypełni kolejne elementy tablicy dwuwymiarowej 6x9 liczbami: pierwszy element liczbą a (wczytaną z klawiatury), każdy następny zaś sumą wartości poprzednio wypełnianego elementu i liczby r (wczytanej z klawiatury); a następnie wyświetli tablicę na ekranie. 7. Napisz program przesuwający elementy tablicy jednowymiarowej o jedno miejsce w prawo, i to tak by ostatni element wszedł...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=595854


Temat: zadania z C++
juz kiedys dawalem, moze i tym razem sie przyda 1. Napisz program wyświetlający na ekranie swoją "Wizytówkę" tzn. nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, itp. 2. Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę) 3. Napisz program dialogowy wczytujący z klawiatury podstawowe dane dwóch pracowników a następnie wyświetlający je ... 3 lata Stawka: 15.50 zł/godz Nazwisko: Sienkiewicz Imię: Tomasz Urodzony: 8.11.1985 Staż: 15 lat Stawka: 123.00 zł/godz Dobierz odpowiednie typy zmiennych do reprezentowania w/w danych. 4. Napisz wyrażenia matematyczne wyznaczające: - pole okręgu i promien okręgu o promieniu r, - kartezjańską odległość pomiędzy dwoma punktami o współrzędnych (x1,y1 ) oraz (x2,y2) 1. Napisz program klasyfikujący wzrost osób tzn. pytający się o wzrost w cm a następnie wyświetlający jeden z podanych tekstów w zależności od przynależności do przedziału wartości: niski < 150cm < średni < 180cm < wysoki 2. Napisz program wprowadzający trzy liczby z klawiatury a następnie wyświetlający na ekranie: - największą z tych liczb - medianę - sekwencję tych trzech liczb uporządkowaną rosnąco lub malejąco - informację czy przynajmniej dwie z tych liczb mają identyczną wartość. Uwzględnij przypadki gdy wszystkie liczby są różne oraz że mogą wystąpić powtórzenia. 3. Program wczytujący z klawiatury długości trzech odcinków i sprawdzający czy da się z nich zbudować trójkąt. 4. Napisz program wczytujący z klawiatury dwie daty kalendarzowe (zapisywane za pomocą trzech liczb całkowitych: dzień, miesiąc, rok) i sprawdzający czy pierwsza data jest wcześniejsza od drugiej 5. Napisz program klasyfikujący klawisze naciskane na klawiaturze i wyświetlający jeden z napisów: - mała litera - duża litera - cyfra - klawisz ENTER - klawisz ESC - strzałka w lewo - strzałka w prawo - klawisz funkcyjny F1 - inny klawisz do pobierania kodu klawisza wykorzystaj funkcję getch() z biblioteki <conio.h Trzecia seria zadań: 1. Napisz program rysujący na ekranie poziomą kreskę (ze znaków minus) o długości zadawanej z klawiatury. 2. Napisz program wczytujący znaki z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza 'k'. W trakcie wczytywania należy zliczać ilość podanych znaków. Na zakończenie należy wyświetlić informacje: - ile było podanych znaków (przed nacisnięciem 'k') - ile z tych znaków było dużymi literami. 3. Napisz program wczytujący liczby z klawiatury, z jednoczesnym zadawaniem pytania "Czy koniec wprowadzania T/N ?" Na zakończenie program powinien wyświetlić wartość: średnią, maksymalną, minimalną z podanych liczb. 4. Napisz program wyświetlający na ekranie kolejne 100 liczb parzystych 5. Napisz program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite typu int, które są podzielne bez reszty przez n (gdzie n jest zadawane z klawiatury) 6. Napisz program wyświetlający na ekranie sekwencje kolejnych liczb całkowitych najpierw od 1 do 10, a następnie od 10 do 1. Do spowolnienia operacji wydruku wykorzystaj dodatkową pętlę od 1 do 10000. Na zakończenie dodaj jeszcze jedną pętlę, która spowoduje, że cały proces odliczania powtórzy się trzy razy. Zaznacz na listingu, które pętlę tworzą połączenie sekwencyjne (szeregowe) a które z nich są zagnieżdżone (wykonują się równolegle). 7. Napisz program wyznaczający iteracyjnie (numerycznie) sumę szeregu: 1/x + 1/x 2 + 1/x3 + 1/x4 + . . . + 1/xn 8. Napisz pętlę wczytującą kolejne liczby z klawiatury i kończącą się gdy: - suma tych liczb przekroczy 100, - ilość podanych liczb ujemnych przekroczy 10, - dwie kolejne podane liczby będą miały identyczną wartość, 1. Napisz program umozliwiający wczytanie a następnie wyświetlenie kilku (np. 10) liczb rzeczywistych przechowywanych w tablicy.Podczas wczytywania i przeglądania proszę wyświetlać teksty pomocnicze informujące o numerze wprowadzanego/wyświetlanego elementu. np. Tab[1] = 12.0 Tab[2] = -1.0 Tab[3] = ....... 2. Rozbuduj program z zadania (a) o zestaw operacji ... Napisz program definiujący N-elementową tablicę liczb całkowitych a następnie inicjujący jej zawartość losowymi liczbami z przedziału od –30 do 50. Odpowiedz: czy rozmiar tablicy N może być wczytywany z klawiatury ? 4. Napisz program, który wczyta dane z klawiatury do 10-cio elementowej tablicy liczb double, a następnie sprawdzi: - czy te liczby są uporządkowane rosnąco lub malejąco, - czy elementy tablicy mają ... cyklicznie o jedną pozycję „w górę”. (tzn. pierwszy element na miejsce drugiego, drugi na trzeci, ..., ostatni na pierwszy) 6. Napisz program, który będzie wczytywał i analizował tekst (ciąg liter) wprowadzany z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza ESC, Po zakończeniu wczytywania program powinien wyświetlić na ekranie histogram występowania poszczególnych liter alfabetu np. A 17 ################# B 2 ## C 1 # D E 5 ##### . . . Z 3 ### Do gromadzenia informacji o ilości podanych liter wykorzystaj tablicę 24 „liczników” 7. Napisz program zawierający funkcje: WCZYTAJ_TAB(x), SUMA_TAB(x,y,z), WYPISZ_TAB(z) umozliwiający: -...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=120830


Temat: Ćwiczenia z c++ do Symfonii C++
nie mojego autorstwa, ale mam nadzieje ze sie przyda ;) I. 1. Napisz program wyświetlający na ekranie swoją "Wizytówkę" tzn. nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, itp. 2. Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę) 3. Napisz program dialogowy wczytujący z klawiatury podstawowe dane dwóch pracowników a następnie ... 3.1980 Staż: 3 lata Stawka: 15.50 zł/godz Nazwisko: Sienkiewicz Imię: Tomasz Urodzony: 8.11.1985 Staż: 15 lat Stawka: 123.00 zł/godz Dobierz odpowiednie typy zmiennych do reprezentowania w/w danych. 4. Napisz wyrażenia matematyczne wyznaczające: - pole okręgu i promien okręgu o promieniu r, - kartezjańską odległość pomiędzy dwoma punktami o współrzędnych (x1,y1 ) oraz (x2,y2) II. 1. Napisz program klasyfikujący wzrost osób tzn. pytający się o wzrost w cm a następnie wyświetlający jeden z podanych tekstów w zależności od przynależności do przedziału wartości: niski < 150cm < średni < 180cm < wysoki 2. Napisz program wprowadzający trzy liczby z klawiatury a następnie wyświetlający na ekranie: - największą z tych liczb - medianę - sekwencję tych trzech liczb uporządkowaną rosnąco lub malejąco - informację czy przynajmniej dwie z tych liczb mają identyczną wartość. Uwzględnij przypadki gdy wszystkie liczby są różne oraz że mogą wystąpić powtórzenia. 3. Program wczytujący z klawiatury długości trzech odcinków i sprawdzający czy da się z nich zbudować trójkąt. 4. Napisz program wczytujący z klawiatury dwie daty kalendarzowe (zapisywane za pomocą trzech liczb całkowitych: dzień, miesiąc, rok) i sprawdzający czy pierwsza data jest wcześniejsza od drugiej 5. Napisz program klasyfikujący klawisze naciskane na klawiaturze i wyświetlający jeden z napisów: - mała litera - duża litera - cyfra - klawisz ENTER - klawisz ESC - strzałka w lewo - strzałka w prawo - klawisz funkcyjny F1 - inny klawisz do pobierania kodu klawisza wykorzystaj funkcję getch() z biblioteki <conio.h III. Trzecia seria zadań: 1. Napisz program rysujący na ekranie poziomą kreskę (ze znaków minus) o długości zadawanej z klawiatury. 2. Napisz program wczytujący znaki z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza 'k'. W trakcie wczytywania należy zliczać ilość podanych znaków. Na zakończenie należy wyświetlić informacje: - ile było podanych znaków (przed nacisnięciem 'k') - ile z tych znaków było dużymi literami. 3. Napisz program wczytujący liczby z klawiatury, z jednoczesnym zadawaniem pytania "Czy koniec wprowadzania T/N ?" Na zakończenie program powinien wyświetlić wartość: średnią, maksymalną, minimalną z podanych liczb. 4. Napisz program wyświetlający na ekranie kolejne 100 liczb parzystych 5. Napisz program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite typu int, które są podzielne bez reszty przez n (gdzie n jest zadawane z klawiatury) 6. Napisz program wyświetlający na ekranie sekwencje kolejnych liczb całkowitych najpierw od 1 do 10, a następnie od 10 do 1. Do spowolnienia operacji wydruku wykorzystaj dodatkową pętlę od 1 do 10000. Na zakończenie dodaj jeszcze jedną pętlę, która spowoduje, że cały proces odliczania powtórzy się trzy razy. Zaznacz na listingu, które pętlę tworzą połączenie sekwencyjne (szeregowe) a które z nich są zagnieżdżone (wykonują się równolegle). 7. Napisz program wyznaczający iteracyjnie (numerycznie) sumę szeregu: 1/x + 1/x 2 + 1/x3 + 1/x4 + . . . + 1/xn 8. Napisz pętlę wczytującą kolejne liczby z klawiatury i kończącą się gdy: - suma tych liczb przekroczy 100, - ilość podanych liczb ujemnych przekroczy 10, - dwie kolejne podane liczby będą miały identyczną wartość, IV. 1. Napisz program umozliwiający wczytanie a następnie wyświetlenie kilku (np. 10) liczb rzeczywistych przechowywanych w tablicy.Podczas wczytywania i przeglądania proszę wyświetlać teksty pomocnicze informujące o numerze wprowadzanego/wyświetlanego elementu. np. Tab[1] = 12.0 Tab[2] = -1.0 Tab[3] = ....... 2. Rozbuduj program z ... ujemnych, zerowych i dodatnich) 3. Napisz program definiujący N-elementową tablicę liczb całkowitych a następnie inicjujący jej zawartość losowymi liczbami z przedziału od –30 do 50. Odpowiedz: czy rozmiar tablicy N może być wczytywany z klawiatury ? 4. Napisz program, który wczyta dane z klawiatury do 10-cio elementowej tablicy liczb double, a następnie sprawdzi: - czy te liczby są uporządkowane rosnąco lub malejąco, ... który przesunie zawartość N-elementowej tablicy cyklicznie o jedną pozycję „w górę”. (tzn. pierwszy element na miejsce drugiego, drugi na trzeci, ..., ostatni na pierwszy) 6. Napisz program, który będzie wczytywał i analizował tekst (ciąg liter) wprowadzany z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza ESC, Po zakończeniu wczytywania program powinien wyświetlić na ekranie histogram występowania poszczególnych liter alfabetu np. A 17 ################# B 2 ## C 1 # D E 5 ##### . . . Z 3 ### Do gromadzenia informacji o ilości podanych liter wykorzystaj tablicę 24 „liczników” 7. Napisz program zawierający funkcje:...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=110682
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates